Các quyết định - Hội đồng

Quyết định về việc kiện toàn tiểu ban xây dựng danh mục thuốc và giám sát sử dụng thuốc trong bệnh viện

10/27/2016 8:24:43 AM

BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình