Thông tin bác sỹ

QĐ phê duyệt danh mục kỷ thuật bổ sung được triển khai tại bvđk Bố Trạch lần 1 năm 2022


BỆNH VIỆN ĐA KHOA BỐ TRẠCH - Địa chỉ: Tiểu khu 9 thị trấn Hoàn Lão - huyện Bố Trạch - tỉnh Quảng Bình.
Email: bvdkbotrach.com.vn - ĐT: 052.3610.918 - Fax:
Thiết kế và xây dựng: VNPT Quảng Bình